සිතුවිලි

නිල්ල දිලෙනා නිම්නයේ ගරා නොවැටෙන නවාතැන ඔබ 38033434_2002082733159796_7744998693903794176_n