අකුරු

කලු ලෑල්ල සිදුර කරපු වෙඩි උණ්ඩෙට වැඩිය
අකුරු වලට ලෝකය උඩුයටිකුරු කල හැකිය
අකුරුවලට බයවුන උන් හැමතැනකම ඇතිය
ඉගනගනින් අකුරුවලින් ලෝකේ හදන විදිය37865305_1997859640248772_4930171750529892352_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s