ප්‍රේමය

හිමින් සැරේ මුමුණන
ගඟ දිය රැළි හඬ
දෑස පියාගන
අහන්න සොඳුරිය
මේ තුරු සෙවනේ හිඳ

තුරුපත් අතරින්
දිලිසෙන අහස් ගැබ
බලන්න සොඳුරිය
තරු කැට හිනහෙන අපූරුව

තරු එලියට වැඩියෙන්
දිලිසෙන ඔබේ නෙත් දෙස
බලා හිඳිමි මම
මේ රැය පුරාවට

දිය රැළි පරදන
ඔබේ හද ගැහෙන හඬ
ගස් වැල් නැළවෙයි
දැනිලා ඔබේ සුසුම සුව
ප්‍රේමය කොතරම්
එතරම් සොඳුරුබව
ඔබ හමුවනතුරු
මා දැන සිටියේ නැත37811310_1994713543896715_8752281894772539392_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s