කුකූ

සිනමා , ටෙලි ඉතිහාසයේ මට හම්බවෙච්ච හොඳම ආදර සම්බන්ධය තමයි කූකුගෙයි ගයිතොන්ඩෙගෙයි ආදර කතාව. කුකුගෙන් ගයිතොන්ඩේ අහනවා

“ඇයි උබ හැමදාම පස්සට කරන්න කියන්නෙ ”

එතකොට කුකූ කියනවා
” ඒක තමය් කුකූගේ මායාව”

සැබෑ මානව ප්‍රේමයකට අඩුමගානේ ලිංගබේදයවත් ආදාල නෑ. කුකූට තිබුනේ මැරෙන්නෙ නැතුව ඉන්න. ගයිතොන්ඩෙත් එක්ක හැමදාම ජීවත් වෙන්න.38438010_2009665829068153_2704765425706598400_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s