ඔබටද නොහැක

 

 

4353අම්මාගේ කන්දොස්කිරියාව

තවත් අසා සිටිනු නොහැකිව

ඉලුක් පැලට තාත්තා ගිනි ඇවිලුව දවසේ

මගේ කඳුළු කිසිවෙකුත් දුටුවේ නැත

 

යක්ෂාවේශ වූ කරගැට යකඩ දෑත්

අම්මාගෙ ගෙල කිටි කිටියේ  සිරකරද්දී

මා සිහිසුන්ව වැටුන අන්ධකාර රැයක

ඇතිවූ බිහිසුනු තුවාල

තවමත් රිදුම් දෙයි හැම රෑක

 

පිස්සියක මෙන් මා ඉවතට තල්ලු කොට

අම්ම මැරෙන්නට ගිය හැම රෑක

දුකින් පීඩිතව අඬනවා හැරෙන්නට

වෙන කුමක් කරන්නද

 

කිසිවෙකුගෙන් කිසිම දින

මා නොලද සෙනෙහස

ඔබෙන්ද සොයාගත නොහැකිව

විඩාවට පත්ව වේදනාවෙන් ඇවිලෙන

මගේ මේ හදවත

කිසිවෙකුත් නොදකිනු ඇත

අනූ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s